Som vedtaget på generalforsamlingen marts 2001 med mindre ændringer 1. maj 2005 og 2. marts 2010

Navn og hjemsted

§ 1.
Klubbens navn er Viborg Lawn Tennis Forening.
 Klubben er medlem af Jyllands Tennis Union under Dansk Tennis Forbund og Dansk Idræts Forbund samt Viborg Idrætsråd.
 Klubbens hjemsted er Viborg.

Formål
§ 2.
Klubbens formål er at give medlemmer i alle aldre lejlighed til at spille tennis hele året på såvel konkurrence som motionsplan og til at dygtiggøre sig samt at udbrede kendskabet til tennisspillet i Viborg-området. Klubben kan indgå i samarbejde med andre klubber i området.

Medlemskab
§ 3.
Klubben optager som aktiv eller passiv enhver, der søger om optagelse under forudsætning af, at de af bestyrelsen fastsatte maksimumgrænser for medlemstal ikke overskrides.
Indmeldelse sker ved henvendelse til en af klubben udpeget person. Såfremt den finder det hensigtsmæssigt, kan bestyrelsen fastsætte nærmere regler om udstedelse og brug af medlemskort/beviser. I særlige tilfælde kan bestyrelsen nægte en person optagelse.
Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for gæstemedlemskaber. Et medlem, der har ydet en ganske særlig indsats for klubben, kan af bestyrelsen udnævnes til livsvarigt æresmedlem.

§ 4.
Kontingentet fastsættes efter drøftelse på generalforsamlingen af bestyrelsen for et år ad gangen og opkræves forskudsvis. Har et medlem ikke inden et af bestyrelsen fastsat tidspunkt betalt kontingent, betragtes den pågældende som udmeldt af klubben.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 5.
Medlemmer, der inden for klubbens områder forser sig mod klubbens vedtægter eller andre klubforskrifter, udviser uværdig optræden eller undlader at efterkomme rimelige henstillinger fra klubbens ledelse, kan af denne idømmes karantæne.
I grovere eller gentagne tilfælde kan eksklusion finde sted. Det ekskluderede medlem kan forlange spørgsmålet forelagt en generalforsamling.

Generalforsamling
§ 6.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og kun den kan give og ændre vedtægter.
Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer (se dog §13).
Alle sager, der kommer til afstemning på generalforsamlingen, afgøres ved almindelig stemmeflerhed, idet der dog kræves 2/3 af de givne stemmer til vedtagelse af nye vedtægter/vedtægtsændringer.
Stemmeret har ethvert medlem, der er fyldt 16 år. I økonomisk forpligtende anliggender har dog alene myndige medlemmer stemmeret. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Såfremt mindst 2 medlemmer fremsætter begæring derom, skal afstemningen ske skriftligt.

§ 7.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 15. marts. Medlemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel via elektronisk post (e-mail), opslag i hallen/klubhuset samt via hjemmesiden. Indkaldelsen skal indholde angivelse af dagsorden. Medlemmer, der ønsker at modtage indkaldelse til generalforsamling pr. almindelig post/brev, kan få det ved at rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Forslag til drøftelse skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal dog indleveres til bestyrelsen inden 15. januar. Disse forslag vil herefter blive viderebragt til medlemmerne på ovennævnte vis.
Særligt kontroversielle forslag kan af bestyrelsen udskydes til behandling på en ekstraordinær generalforsamling.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen blandt de medlemmer, der ikke indgår i bestyrelsen.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Drøftelse af bestyrelsens budgetoplæg herunder kontingentfastsættelse.
Indkomne forslag
Valg af:
syv bestyrelsesmedlemmer
to suppleanter
to revisorer og en revisorsuppleant
Eventuelt.


§ 8.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder behov derfor, eller når dette skriftligt forlanges af mindst 10% af klubbens medlemmer. Indkaldelse sker i overensstemmelse med de i § 7 fastlagte regler.

Bestyrelsen
§ 9.
Klubben ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Følgende funktioner skal altid udfyldes: Formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen nedsætter en række udvalg til varetagelse af forskellige funktioner. Udvalgsformænd og medlemmer behøver ikke at være medlemmer af bestyrelsen. Dog skal sportsligt og økonomisk krævende udvalg som ungdomsudvalget og anlægs- og materieludvalget altid være repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan vælge at overlade de daglige forretninger til et forretningsudvalg.
Formanden leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 10.
Klubben tegnes udad til af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller i dennes forfald næstformanden.
 I økonomisk forpligtende anliggender kræves altid kassererens underskrift. Ved pantsætning af fast ejendom eller andre indgribende dispositioner kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 11.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På hver ordinær generalforsamling afgår i lige og ulige år henholdsvis 4 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Afsluttende bestemmelser
§ 12.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke medlemmerne eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 13.
Beslutning om klubbens opløsning kan kun træffes på en i denne anledning særlig indkaldt generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig, kræves det, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte kvalificerede majoritet, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

På generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue. Et overskud skal fortrinsvis tilfalde Viborg Kommune til brug for idrætslige formål især for børn og unge og så vidt muligt til fremme af tennissporten.